Adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A jelen tájékoztató

célja, hogy rögzítse a D-TECH Kft.

(székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út

152/H., cégjegyzékszám: 01-09-164769, nyilvántartó hatóság: Fõvárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 10727328-2-43) által alkalmazott

adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési

politikáját.

 

 

 

A D-TECH Kft. (a továbbiakban: Adatkezelõ)

a www.d-tech.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) mûködtetése során a

Honlapra látogató (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

 

 

 

Az Adatkezelõ kötelezettséget vállal arra,

hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen

tájékoztatóban leírtaknak. Az Adatkezelõ elkötelezett ügyfelei, partnerei és a

szolgáltatásai iránt érdeklõdõk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben

tartását. Az Adatkezelõ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok

biztonságát garantálja.

 

 

 

Az

adatkezelés jogalapja: az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes

hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló

2001. évi CVIII. törvény.

 

Az Adatkezelõ adatkezelése az Érintett

önkéntes hozzájárulásán alapul, amennyiben a jelen tájékoztató ismeretében az

Érintett elfogadja az adatkezelés szabályait.

 

 

 

 

 

Az

adatkezelés célja:

a D-TECH Kft. által értékesített termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó

információk átadása, ajánlatok készítése, saját üzleti célú adatbázis építése.

 

Az Adatkezelõ a megadott személyes adatokat az e

pontokban írt céloktól eltérõ célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes

adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása - hacsak

törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel - kizárólag az Érintett elõzetes,

kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 

 

A

kezelt adatok köre:

név, telefonszám, e-mail cím.

 

 

 

Az

adatkezelés jogalapja:

az Érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. 6. § (5) bekezdése és a GDPR 6. cikk

(1) bek. a) pontja alapján.

 

 

 

Az

adatkezelés idõtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

 

 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges

következménye: az Érintett nem

értesül az Adatkezelõ által adott információkról

 

 

 

Technikai adatok: Adatkezelõ a web-oldalon cookikat (sütiket) nem

használ, ezért a jelen tájékoztató ezek ismertetésére, használatára nem terjed

ki.  

 

 

 

 

 

Fogalom meghatározások

 

 

 

1. Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy,

illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan

vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az

adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen

gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,

valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,

valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat

- különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai,

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára

jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és

határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel

félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körû

vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.

 

5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez

kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás

helyétõl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy,

illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés

alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is -

adatok feldolgozását végzi.

 

7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat

alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes

személy.

 

 

 

Jogosultságok és jogorvoslati

lehetõségek

 

 

 

Az

Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelezõ adatkezelések

kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint

élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett

módon, illetve az adatkezelõ ügyfélszolgálata útján.

 

 

 

Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett kérelmére az Adatkezelõ megfelelõ

intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,

átlátható, érthetõ és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen

megfogalmazva nyújtsa.

 

 

 

 Hozzáféréshez

való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,

és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes

adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés

céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek

kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy

közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a

nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a

felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel bír, és az

érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történõ továbbítása esetén

az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó

megfelelõ garanciákról. Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes

adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért

további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerû

mértékû díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az

Adatkezelõ elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jogát

Érintett írásban a fent megadott elérhetõségeken keresztül gyakorolhatja. Az Érintett

részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlõ igazolása és

beazonosítását követõen – szóban is adható tájékoztatás.

 

 

 

Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti az Adatkezelõ által kezelt, rá

vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok

kiegészítését.

 

 

 

Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása

esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: · személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,

amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték; · az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; · az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs

elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre; · a személyes adatokat jogellenesen kezelték; · a személyes adatokat az Adatkezelõre alkalmazandó uniós

vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; · a személyes adatok gyûjtésére információs társadalommal

összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok

törlése nem kezdeményezhetõ, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes

adatok kezelését elõíró, az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy az Adatkezelõre

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat

végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintõ, vagy archiválási,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek

alapján; vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve

védelméhez.

 

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelõ korlátozza az

adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: · az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez

esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, a

személyes adatok pontosságának ellenõrzését; · az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az

adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; · az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra

adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények

elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy · az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben

a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,

hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az Érintett jogos

indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat

a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények

elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy

jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely

tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni. Az Adatkezelõ az Érintettet az

adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.

 

 

 

Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa

az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy

másik adatkezelõnek továbbítsa.

 

 

 

Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból

bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekû vagy az Adatkezelõre

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat

végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelõ

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítõ

erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Érintett

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a

személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e

célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a

közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történõ kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e

célból az Adatkezelõ nem kezeli.

 

 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a

profilalkotást: Az Érintett jogosult

arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené. Nem

alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelõ

közötti szerzõdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát

az Adatkezelõre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetõvé,

amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelõ intézkedéseket is megállapít; vagy az Érintett

kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

 

Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor

visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a

visszavonás elõtti adatkezelés jogszerûségét.

 

 

 

Az

adatokat megismerõ személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

 

 

 

1. Az adatokat elsõdlegesen Adatkezelõ, illetve az Adatkezelõ belsõ munkatársai

jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek

részére nem adják át.

 

2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése,

az elszámolás rendezése körében Adatkezelõ

adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetõ, fuvarozó, könyvelõ) vehet

igénybe. Az adatfeldolgozók részére történõ adattovábbításhoz nem

szükséges az Érintett hozzájárulása, azonban tájékoztatása igen, ezért az

alábbiakban nyilvánossá tesszük adatfeldolgozóink körét:

 

 

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

 

Cégnév 

 

 

Cím

 

 

Tevékenység

 

 

MMI

Magyarország Kft.

 

 

2234 Maglód,

Torockó köz 1/4

 

 

Mûszaki

tanácsadás

 

 

Szita-Fitt

Bt.

 

 

1214

Budapest, Erdõsor u. 26

 

 

Mûszaki tanácsadás

 

 

Decens

Kft.

 

 

2051

Biatorbágy, Hámory Imre u. 27.

 

 

Mûszaki

tanácsadás

 

 

Nabla 2002 Kft.

 

 

1211

Budapest, Központi út 18.

 

 

Szerviz

 

 

MEKK Kft.

 

 

3271

Visonta, Erõmû út 11.

 

 

Szerviz

 

 

ABB Kft.

 

 

1134

Budapest, Kassák Lajos u, 19-25.

 

 

Hajtástechnika

 

 

Siemens

Zrt.

 

 

1143

Budapest, Gizella u 51-57.

 

 

Hajtástechnika

 

 

Globe

Trans Cargo Kft.

 

 

1111

Budapest, Kende u. 11

 

 

Logisztika

 

 

R+B SPED

Bt.

 

 

1116 Budapest,

Gyékényes u. 44,

 

 

Logisztika

 

 

TNT

Express Hungary Kft.

 

 

1097 Budapest,

Ecseri út 14,

 

 

Logisztika

 

 

UPS

Magyarország Kft.

 

 

2220 Vecsés,

Lõrinci u. 154,

 

 

Logisztika

 

 

Magyar

Posta

 

 

 

 

 

Logisztika

 

 

DPD

Hungária Kft.

 

 

1158 Budapest,

Késmárk utca 14/b

 

 

Logisztika

 

 

CV Store

Kft.

 

 

2046 Törökbálint

DEPO

 

 

Logisztika

 

 

Complog Kft.

 

 

1082

Budapest, Varjú u. 48.

 

 

Informatika

 

 

Signo-Conto Kft.

 

 

1115

Budapest, Bartók B. út 152/H

 

 

Könyvelés

 

 

STARCONSULT Kft.

 

 

1111

Budapest, Kruspér u. 3. fsz.5

 

 

Könyvvizsgálás

 

 

Kormos Gábor E.V.

 

 

1157

Budapest, Nyírpalota út 85. 1/10

 

 

Informatika

 

 

 

 

 

 

3. Az Adatkezelõ az Érintettek személyes adatait nyomon követhetõ módon

és a jogszabályoknak megfelelõen kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat

harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén

továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

 

 

 

 

 

Intézkedési szabályok:

 

 

 

Az

Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR

15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl. Szükség esetén,

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ

további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az Adatkezelõ

a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy

hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton

nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,

kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

 

 

Abban

az esetben, ha az Adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme

nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított

egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának

okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelõ a

kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

 

 

 

Ha

az Érintett kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ

jellege miatt – túlzó, az Adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó

adminisztratív költségekre ésszerû díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a

kérelem alapján történõ intézkedést. Az Adatkezelõ minden olyan címzettet

tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésrõl, törlésrõl vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot

közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy

erõfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelõ tájékoztatja e

címzettekrõl. Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok

másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további

másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerû

mértékû díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a

kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre

bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 

 

Kártérítés

és sérelemdíj:

 

 

 

Minden

olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelõtõl vagy

az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az

esetben tartozik felelõsséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem

tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozókat

terhelõ kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelõ jogszerû utasításait figyelmen

kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több Adatkezelõ vagy több Adatfeldolgozó

vagy mind az Adatkezelõ mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az

adatkezelésben, és felelõsséggel tartozik az adatkezelés által okozott

károkért, minden egyes Adatkezelõ vagy Adatfeldolgozó egyetemleges

felelõsséggel tartozik a teljes kárért. Az Adatkezelõ, illetve az Adatfeldolgozó

mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt elõidézõ eseményért õt

semmilyen módon nem terheli felelõsség.

 

 

 

Az Érintett a jogait az alábbi

elérhetõségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím:  D-TECH Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H.

e-mail cím: d-tech@d-tech.hu

 

Telefon:

+36-1-226-14-28

 

Adatvédelmi

referens: Kalászi László, e-mail: lkalaszi@d-tech.hu, telefon:

30/688-8372

 

 

 

Bírósághoz

fordulás joga:

 

Az

Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelõ ellen (az Érintett

választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint

illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A

személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per

illetékmentes.

 

 

 

Adatvédelmi

hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

 

 

Egyéb rendelkezés: Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az Érintettek Honlap

felületén történõ elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A

módosítás hatályba lépését követõen az Érintettnek a Honlap további

használatához el kell fogadnia a módosításokat, az Adatkezelõ által, a Honlapon

biztosított módon.

 

 

 

A

jelen adatkezelési hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését

vagy módosítását az alábbi elérhetõségeken lehet kérni:

 

e-mail

útján: d-tech@d-tech.hu

 

postai

úton: D-TECH Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H.

 

telefonon: +36-1-226-14-28

 

Adatvédelmi

referens: Kalászi László, e-mail: lkalaszi@d-tech.hu, telefon:

30/688-8372

 

 

 

Verzió:01

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. május 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzájárulási

nyilatkozat

 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti Adatkezelési Tájékoztató

tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és önkéntesen

hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adataimat a Adatkezelõ a

fentiek szerint kezelje. Kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak,

azok megadására jogosult vagyok.